دپارتمان ابزار  محصولات  سیستم مدیریت اطلاعات دام (ویژه ماهی)  سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد (ویژه ماهی)
Loading the player ...

سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد (ویژه ماهی)

تعداد رای ها:

بروشور معرفی سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ویژه ماهی
iconDownloadPlay
icon سیماد ماهی.pdf


سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد ( ویژه ماهی)

سیستمی اسـت متشکل از سخت افـزار و نرم افزارهای متنوع برای مدیریت اطلاعات انـواع دام (گاو،گوسفند، شتر، اسب، شترمرغ،

 آبـزیان، حیوانـات خانگی، خرگوش و حشـرات) هویت گذاری، ثبت مشخصـات شناسنـامه ای، رکوردگیری شیر و وزن ، ثبت خدمات

 بهداشتی و پزشکی، ثبت اطلاعات اصلاح نژاد و ردیابی اطلاعات. 


اجزا سیستم :

1. پلاک تزریقی (RGT)
2. سر سوزن ویژه تزریق 
 

هر قطعه تگ به صورت کـد شده در داخل سرسوزن (که به صورت بهداشتی بسته بندی شده است) تحویل می شود.کد نوشته شده

 داخل تگ بـر روی یک قطعه لیبل بصورت بارکد چاپ شده است. این لیبل در داخل بسته قرار دارد.کدگذاری بر مبنای دستورالعمل تعیین 

شده توسط مرکز اصلاح نژاد ایران انجام خواهد شد.

آیین نـامه اجـرایی مـاده (10) قـانون نظام جـامع دامپـروری کشور:

ماده1 - ز- شناسه دام: 

شامل ارقام و یا حروفی است که برای هر دام یا گروهی از دام منحصر به فرد می‌باشد و هر بخش از ارقام آن کد کننده اطلاعاتی در

 خصوص دام می‌باشد.


ماده 2 - تبصره2: 

در صورت صدور شناسه دام، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحـوی با منابع و مواد ژنتیکی دامی مرتبط هستند موظف به استفاده از

 شناسه قابل ردیابی دام ها می‌باشند.


ماده 13:
3- سرنگ ویژه تزریق 

بـرای انتقـال هر تگ به زیـر پوست مـاهی از سـرنگ ویژه ای استفاده می شود. به ازای هر پنجاه قطعه سر سوزن یک عدد سرنگ در

اختیار خریدار قرار خواهد گرفت.


4- پایانه جمع آوری اطلاعات مجهز به RFID Reader
 

با استفـاده از این ابزار پس از نصب هر قطعه RGT، کد آن خوانده شده و به سیستم منتقل خواهد شد.

5- میز کار•   میز پلاستیکی با پـایه های جدا شونده و قـابل حمل

•   لپ تاپ (سیستم عامل ویندوز) با امکان مدیریت و جمـع آوری اطلاعـات پـلاک، وزن، طـول بـدن و...

•   خط کش و کولیس دیجیتال

•   ترازوی دیجیتال

6- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقـر در لپ تـاپ)
• پذیـرش انـواع کد (استـانـدارد ICAR ،کد منطقـه ای و کد اختصـاصی)

• تعریف و ثبت اطلاعات شناسنـامه ای

•  تعریف انـواع فـرم ثبت و جمع آوری اطلاعـات

•  ایجـاد بانک اطلاعـاتی

•  قابلیـت ثبت دستی در کنـار ثبت خودکـار اطلاعـات

•  ثبت اطلاعات خدمات بهداشتی و پزشکی (واکسیناسیون معـاینه، حـذف و...)

7- نـرم افـزار سیمـاد (نسخه مستقر در موبایل های تحت اندروید) •  اتصـال RFID Reader به انواع موبایل تحت انـدروید از طریـق Wi-Fi

•  امکـان ثبت اطلاعـات تـرازو و خط کش دیجیتـال 

•  ثبت مشخصـات مکـانی (GPS)

•  ثبت تصویـر

•  هشـدارها (یـافتن دام مورد نظـر)

•  گـزارش 
8- نـرم افـزار طـراحی و چـاپ بـارکد


امکـان طراحی و تولیـد انواع لیبل بارکد به همراه اطلاعات تکمیلی،  مانند: تاریخ، نام اپراتور، محتوای داخل بسته بندی و... فراهم خواهد

 شد. به این ترتیب امکان رهگیری اطلاعات در دیگر فضاهای کاری مانند آزمایشگاه فراهم می شود.

در صورت نیـاز به نمونه برداری می توان بـرای هر نمونـه یـک لیبـل بـارکـد چـاپ نمـود ایـن کـد می تـوانـد همـان کد 15 رقمی ماهی باشد.


9- خدمات رایانش ابری و اینترنتی

•   درخواست و ثبت کـد 

•   ثبت تصویر و کد مکـان در موبـایل 

•   انتقـال اطلاعـات بـه سرور

•   نگهداری اطلاعـات در سرور

•   امکـان مرور اطلاعـات از هـر نقطه


 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr